Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van Flow & Co zijn opgesteld voor de verkopers van het platform.  

Contactgegevens:

https://flowenco.com
Dijkstraat 14, 8801 LV, Franeker
+31 6 14592902

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Flow & Co: de eenmanszaak Flow & Co, statutair gevestigd te Franeker en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74752464.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij Flow & Co producten via het platform aanbiedt en verkoopt en daardoor een overeenkomst is aangegaan (ook wel de verkopers op het platform).

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Flow & Co voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het aan de klant beschikbaar stellen van een advertentieplatform voor het aanbieden van unieke handgemaakte producten. Flow & Co bemiddelt, door middel van commissie, op het platform bij het verkopen van producten.

1.5. Platform: Flow & Co biedt een platform in de vorm van een zoekservice met advertenties voor unieke handgemaakte producten. De verkoop van massaproductie is niet toegestaan.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Flow & Co en klant krachtens welke Flow & Co de dienst zal uitvoeren.

1.7. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten koopt van de klanten (verkopers) op het platform.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Website: www.flowenco.com

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Flow & Co gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door het registreren van een account bij Flow & Co verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Flow & Co en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Flow & Co zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door ingebruikname van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Flow & Co zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. Offertes van Flow & Co zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Flow & Co het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.3. Alle door Flow & Co gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Flow & Co behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.6. Flow & Co behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Flow & Co verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Flow & Co binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Flow & Co heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Flow & Co zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Flow & Co wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Flow & Co, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Flow & Co gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Flow & Co in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Flow & Co uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Flow & Co stelt slechts het platform beschikbaar. Derhalve zal er nooit een overeenkomst tussen de koper en Flow & Co tot stand komen met betrekking tot het sluiten van een koopovereenkomst naar aanleiding van een advertentie van de klant.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR FLOW & CO

5.1. Flow & Co garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Flow & Co spant zich in om de gegevens die Flow & Co voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Flow & Co met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Flow & Co is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Flow & Co tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.5. Flow & Co is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten die middels de advertenties op het platform worden aangeboden.

5.6. Misbruik van het platform zal worden gestraft met verwijdering van advertenties en van het account waarmee het misbruik wordt gemaakt.

5.7. Flow & Co spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform. Flow & Co verschaft echter geen enkele garantie dat dit platform nimmer in onbruik zal raken en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van het platform.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Flow & Co te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Flow & Co onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Flow & Co om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Flow & Co zijn verstrekt, heeft Flow & Co het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Flow & Co steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Flow & Co geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Flow & Co binnen 7 dagen na levering van de dienst, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige dienst. De klant vrijwaart Flow & Co één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle gegevens als omschreven in artikel die Flow & Co nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze gegevens is Flow & Co niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Flow & Co inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Flow & Co is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Flow & Co tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Flow & Co te hanteren leveringstermijn hangt af van een succesvolle en geverifieerde  account registratie. De door Flow & Co opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant.

7.2. Een door Flow & Co vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Flow & Co niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Flow & Co, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Flow & Co mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Wanneer de levering door Flow & Co onverhoopt vertraging oplevert, zal Flow & Co dit per e-mail aan de klant mededelen.

7.6. Aan de leveringsplicht van Flow & Co zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Flow & Co geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Flow & Co verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De eerste betaling zal door de klant op het platform worden afgehandeld. Bij deze betaling wordt de klant gevraagd om de e-mandate te accepteren en Flow & Co te machtigen voor automatische incasso waarbij het abonnementsgeld worden geïnd.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Flow & Co besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Flow & Co besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Flow & Co voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat ermee akkoord dat Flow & Co elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Flow & Co zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Flow & Co verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Flow & Co kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Flow & Co een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Flow & Co geleverde diensten blijven eigendom van Flow & Co totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Flow & Co zijn voldaan.

8.11. Betalingen van commissies zullen geschieden via het platform door middel van inhouding op verdiensten.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, foto’s, teksten, websites, advertenties alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Flow & Co tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Flow & Co geleverde diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Flow & Co, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Flow & Co en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Flow & Co.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Flow & Co ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Flow & Co, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Flow & Co geleverde diensten blijven eigendom van de klant.

9.6. Flow & Co is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Flow & Co plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Flow & Co vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Flow & Co recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Flow & Co en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Flow & Co kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Flow & Co onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (incl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Flow & Co dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Flow & Co aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Flow & Co toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Flow & Co sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Flow & Co geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Flow & Co .

10.5. Flow & Co is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Flow & Co voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde diensten van Flow & Co.

10.7. Flow & Co is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

10.8. Het platform van Flow & Co is slechts toegestaan voor minderjarige gebruikers mits zij daarvoor toestemming van een ouder/verzorger hebben, of wanneer het naar redelijkheid en billijkheid gebruikelijk is dat een minderjarige het platform zelfstandig gebruikt.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Flow & Co is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Flow & Co is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Flow & Co weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Flow & Co kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Flow & Co een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Flow & Co, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Flow & Co de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Flow & Co voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Flow & Co;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Flow & Co zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.2 en 12.2 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Flow & Co vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Flow & Co behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Flow & Co overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Flow & Co zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Flow & Co in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Flow & Co worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Flow & Co aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Flow & Co.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Flow & Co te leveren diensten voor rekening komt van Flow & Co, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN OMTRENT HET PLAATSEN VAN ADVERTENTIES

14.1. Iedere advertentie voor producten mag slechts één keer op het platform online gezet worden.

14.2. De advertentie dient een juiste Nederlandse omschrijving van het product te bevatten.

14.3. Het is niet toegestaan meerdere identieke advertenties online te zetten op het platform.

14.4. Een advertentie mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten.

14.5. De foto’s die bij de advertenties worden geplaatst, dienen de inhoud van het product op de juiste wijze te laten zien.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Flow & Co en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Flow & Co alleen bindend indien en voor zover deze door Flow & Co uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Flow & Co op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Zowel de klant als Flow & Co zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

15.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Flow & Co hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Flow & Co partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.8. De klant en Flow & Co zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Friesland locatie Franeker bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Flow & Co en de klant.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken

Winkelwagen

Geen producten in je winkelmand.